Τεχνικές Έρευνας Πεδίου

 

Τεχνικές Έρευνας Πεδίου 
(Environmental Field Survey Techniques)
Υπεύθυνος: Κεχαγιάς Γ.
Διδάσκοντες: Κεχαγιάς Γ., Κατή Β., Πανίτσα Μ.
Διάρκεια: Από 19/3 έως 6/4

 
 Περίγραμμα διδακτέας ύλης (syllabus):
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
(Κεχαγιάς Γ., 2Χ4)
 • Οικολογική θεώρηση των βιοτικών στοιχείων στα υδάτινα οικοσυστήματα
 • Επίδραση αβιοτικών παραμέτρων στους οργανισμούς του νερού
 • Μεθοδολογία συλλογής οργανισμών του πλαγκτού, νηκτού και βένθους
 • Δειγματοληψίες οργανισμών σε εσωτερικά νερά
 • Μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης δειγμάτων στο εργαστήριο  (εργαστήριο Βιολογίας – Αγρίνιο) 

(*):   Άσκηση πεδίου: έξοδος στο πεδίο με δειγματοληψίες στη θάλασσα ή στη λίμνη 

 

 

 

Τεχνικές δειγματοληψίας φυτών - προστατευόμενων ειδών, χλωριδασ & βλάστησης, GHCs

(Πανίτσα Μ., 2x4

 • Μέθοδοι δειγματοληψίας ειδών χλωρίδας, αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης πληθυσμών και παρακολούθηση προστατευόμενων ειδών. Case studies: Eίδη της Οδηγίας 92/43/ΕΕ
 • Μέθοδοι δειγματοληψίας βλάστησης και ανάλυση δεδομένων
 • Γενικές Κατηγορίες Οικοτόπων (GHCs)
 • Άσκηση πεδίου (Συνδυαστική)

 

ΦΥΤΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
(Δημόπουλος Π., 2x4)

 • Διενέργεια δειγματοληψιών για περιγραφή και οικολογική ερμηνεία των φυτοκοινοτήτων-τύπων οικοτόπων), ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των φυτοκοινοτήτων.
 • Ποσοτικές μετρήσεις ειδών και κοινοτήτων στο πεδίο, μονάδες ταξινόμησης και συστήματα.
 • Βασική στατιστική ανάλυση δεδομένων βλάστησης και περιβαλλοντικών δεδομένων (διερευνητική ή περιγραφική στατιστική ανάλυση, επαληθευτική και hypothesis testing ανάλυση δεδομένων, συμπερασματική ή επαληθευτική ανάλυση δεδομένων. Παράμετροι και μεθοδολογίες αξιολόγησης.
 • Παράμετροι και μέθοδοι παρακολούθησης της εξέλιξης-δυναμικής σε επίπεδο κοινοτήτων βλάστησης-τύπων οικοτόπων με σκοπό τη διατήρηση της φύσης, παρακολούθηση της κατά χώρο δομής του τοπίου, χαρτογράφηση-περιοδικότητα και σύστημα ταξινόμησης, διαχείριση των δεδομένων παρακολούθησης, case studies.
 • Εργαστηριακή Άσκηση – Συλλογή δεδομένων βλάστησης στο πεδίο και εφαρμογή ανάλυσης δεδομένων βλάστησης.

      

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΝΙΔΑΣ 
(Κατή Κ., 1Χ4)

 • Σύνοψη των τεχνικών δειγματοληψίας της εντομοπανίδας σε χερσαία οικοσυστήματα.
 • Case studies: εφαρμογή τεχνικών ως προς την επιστημονική έρευνα [Ορθόπτερα, Οδοντόγναθα, ημερόβια Λεπιδόπτερα, Κολλεόπτερα, νυχτόβια Λεπιδόπτερα].
 • Εφαρμογή τεχνικών δειγματοληψίας στην πράξη: Εθνικό σύστημα βιοπαρακολούθησης ασπονδύλων

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΩΝ      

(Κατή Κ., 1Χ2)

 • Σύνοψη των τεχνικών δειγματοληψίας των αμφιβίων.
 • Σύνοψη των τεχνικών δειγματοληψίας των ερπετών.
 • Εφαρμογή τεχνικών δειγματοληψίας στην πράξη: Εθνικό σύστημα βιοπαρακολούθησης ερπετοπανίδας

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΟΥΛΙΩΝ 

(Κατή Κ., 1Χ2)

 • Σύνοψη των τεχνικών δειγματοληψίας των πουλιών σε χερσαία οικοσυστήματα.
 • Case studies: εφαρμογή τεχνικών ως προς την επιστημονική έρευνα για την εξαγωγή διαχειριστικών συμπερασμάτων [στρουθιόμορφα, δρυοκολαπτόμορφα]