Εργαστηριακές Τεχνικές Περιβάλλοντος

 

Εργαστηριακές Τεχνικές Περιβάλλοντος  
(Environmental Laboratory Techniques)
Υπεύθυνος: Τσιάμης Ι.
Διδάσκοντες: Ακράτος Χ., Βλαστός Δ., Παπαδάκη Μ., Τεκερλεκοπούλου Α.
Διάρκεια: Από 15/1 έως 2/2

 
Περίγραμμα διδακτέας ύλης (syllabus):
 
 

                “-ομικές” τεχνολογίες (3 x 4)
                Διδάσκων: Γ. Τσιάμης 

   • γονιδιωματική
   • μετα-γονιδιωματική
   • μεταγραφωματική,
   • μικροσυστοιχίες DNA και
   • γονιδιωματική του ενός κυττάρου (single cell genomics)

 

Μέθοδοι ελέγχου και προσδιορισμού γενοτοξικής δράσης χημικών ουσιών και περιβαλλοντικών παραγόντων (4 x 4)
      Διδάσκοντες: Δ. Βλαστός

   • Σεμινάριο
   • Πειραματική διαδικασία

 

Χαρακτηρισμός και ανάλυση υδατικών πόρων και υγρών αποβλήτων (2 x 4)
     Διδάσκοντες: Χ. Ακράτος και Α. Τεκερλεκοπούλου

   • Εργαστηριακός Χαρακτηρισμός Υγρών Αποβλήτων (BOD, COD, Άζωτο, ολικά στερεά, πτητικά στερεά, βαρέα μέταλλα, χρώμα, θολερότητα).
   • Εργαστηριακή ανάλυση επιφανειακών και υπογείων υδάτων (μέτρηση ιόντων με τη χρήση ιοντικής χρωματογραφίας, σκληρότητα,                  αλκαλικότητα, σίδηρος, αμμωνία, μαγγάνιο).

              

            Προσδιορισμός οργανικών και ανόργανων ρύπων (2 x 4)

            Διδάσκων: Μ. Παπαδάκη (σε εκπαιδευτική άδεια το 2017-18)

   • Τεχνικές δειγματοληψίας για τον προσδιορισμό των παραπάνω ρύπων στον αέρα, το νερό και το έδαφος.
   • Σύχρονες τεχνικές ανάλυσης τους σε περιβαλλοντικά δείγματα