Πρόσκληση

 

Πρόσκληση ΠΜΣ “Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 2017-18 του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο στην υπ’αριθμ. 130/31.5.2017 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας επιλογής δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακών φοιτητών κατ’ ανώτατο όριο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος ΔΠΦΠ με τίτλο:


«Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος»,


το οποίο οδηγεί στην Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα με το ΦΕΚ 375/18-3-2015. Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. δεν καταβάλλονται δίδακτρα, ούτε αυτό επιδοτείται από την Ε.Ε.

 

1. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.


2. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Περιβάλλοντος, Μηχανικών, Σχολών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και Δασολογικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σχετικών με το περιβάλλον ειδικοτήτων.

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της ΓΣΕΣ για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του  πτυχίου ή του  διπλώματός τους προσκομίζεται πριν  από  την  ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

 

3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων το αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2017 τα εξής δικαιολογητικά:


- Αίτηση εισαγωγής: μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
                           https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
- Βιογραφικό σημείωμα,
- Αντίγραφο πτυχίου,
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
- Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2, οι δε αλλοδαποί της ελληνικής γλώσσας,
- Αποδεικτικά ερευνητικού ή συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν),
- Συστατικές επιστολές σύμφωνα με το πρότυπο έγγραφο της ιστοσελίδας του ΠΜΣ,

- Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 
Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

4. Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Κτιρίου ΕΑΣ του Τμήματος ΔΠΦΠ στο Αγρίνιο στα μαθήματα:

1. Φυσική Περιβάλλοντος, 12/9/2017 και ώρα 10.30-12.30

2. Περιβαλλοντική Χημεία, 13/9/2017 και ώρα 10.30-12.30

3. Περιβαλλοντική Βιολογία. 14/9/2017 και ώρα 10.30-12.30

 

Η ύλη των εξετάσεων βρίσκεται εδώ.

 

5. Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

1. Γραπτή εξέταση (40%),

2. Προφορική συνέντευξη (20%),

3. Βαθμός πτυχίου (10%),

4. Συνάφεια γνωστικού υποβάθρου (10%),

5. Τυχόν ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα (10%),

6. Συστατικές επιστολές (10%).

 

6. Μόνο οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν στις γραπτές εξετάσεις βαθμό μεγαλύτερο του πέντε (5) της δεκαδικής κλίμακας ή 20% σε % κλίμακα σε όλα τα μαθήματα, έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη, με την ολοκλήρωση της οποίας θα διαμορφωθεί η τελική βαθμολογία τους. Η συνέντευξη θα γίνει στις 20/9/2017 και ώρα 10.30 στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Κτιρίου ΕΑΣ του Τμήματος ΔΠΦΠ στο Αγρίνιο.

 

6. Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ απαιτούνται:

Α) Βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5) σε όλα τα μαθήματα στις γραπτές εξετάσεις επιλογής.

Β) Επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) της Αγγλικής γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των Πανεπιστημίων Cambridge, Michigan και οργανισμών όπως CITY & GUILDS, TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION κλπ. Γενικώς, η απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας γίνεται με τα πιστοποιητικά που ορίζονται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Γ) Βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 40 % στο σύνολο των παραπάνω κριτηρίων.

 

Οι υποψήφιοι που δεν ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις εισαγωγής δεν θεωρούνται επιλέξιμοι.

 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ. 26410-74120 και από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.