Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Προσομοίωση Διεργασιών

 

Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Προσομοίωση Διεργασιών
(Environmental Data Analysis & Process Modeling)
Υπεύθυνος: Κουτελιέρης Φ.
Διδάσκοντες: Ζαχαρίας Ι., Κούτσιας Ν., Κουτελιέρης Φ., Μακρίδης Σ.
Διάρκεια: Από 16/10 έως 3/11

 
Περίγραμμα διδακτέας ύλης (syllabus):
 

Ανάλυση Χρονοσειρών & Μοντέλα Προσομοίωσης (2Χ4)

Διδάσκων: Ζαχαρίας Ι.

Χαρακτηριστικά χρονοσειρών, Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσυσχέτιση. Ανάλυση χρονοσειρών με τη χρήση φίλτρων. Φασματική ανάλυση χρονοσειρών.

Χαρακτηριστικά μοντέλων: Φυσικά και αναλυτικά μοντέλα, Αριθμητικά και στοχαστικά μοντέλα. Καθορισμός του προβλήματος Καθορισμός του συστήματος. Δημιουργία μοντέλου. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τις ανάγκες του μοντέλου. Επαλήθευση, επιβεβαίωση. Σχεδιασμός δοκιμών. Εφαρμογή στον παράκτιο χώρο.

 

Βασική Θεωρία Μαθηματικών & Στατιστικής (2Χ4)

Διδάσκων: Κουτελιέρης Φ. 

Βασικά Μαθηματικά (Γραμμική Άλγεβρα-Απειροστικός Λογισμός-Διαφορικές Εξισώσεις-Εφαρμογές), Βασική Στατιστική (Διακριτές & Συνεχείς Μεταβλητές, Θεμελιώδης θεωρία Πιθανοτήτων, Κατανομές, Έλεγχος μεταβλητών, Γραμμική παλινδρόμηση).

 

Μοντελοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων Υδρογόνου μέσω του πακέτου Comsol Multiphysics (2Χ4)

Διδάσκων: Μακρίδης Σ. 

Βασικές έννοιες τεχνολογιών υδρογόνου, φυσικοχημικές διεργασίες αποθήκευσης και συμπίεσης, εικονικά πειράματα στο Comsol παραμετροποίηση/ρουτίνες/meshing/μοντελοποίηση/αποτελέσματα, σύνδεση με Matlab για βελτιστοποίηση λειτουργίας. Μοντελοποίηση και στατιστική ανάλυση θερμοηλεκτρικών συσκευών με χρήση Comsol multiphysics για την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Διδάσκων: Κούτσιας Ν. (2Χ4) -