Σπουδές

 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 60 ECTS. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα, στη διάρκεια του Α’ εξαμήνου, 3 (τρία) από τα οποία είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα δύο (2) είναι επιλογής και να εκπονήσουν επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατά το Β’ εξάμηνο σπουδών, το θέμα της οποίας ανατίθεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές το αργότερο έως το τέλος του Α΄ εξαμήνου σπουδών. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία γίνεται στην Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις στην Αγγλική Γλώσσα.

Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών κατανέμεται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Προσομοίωση Διεργασιών Environmental (Data Analysis & Process Modeling)

Υποχρεωτικό

6

Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος

(Green Environmental Technologies)

Υποχρεωτικό

6

Οικοσυστήματα, Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και  Αντιμετώπισή τους

(Ecosystems and Environmental Risks)

Υποχρεωτικό

6

Μάθημα επιλογής

Επιλογής

6

Μάθημα επιλογής

Επιλογής

6

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

30

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία

Υποχρεωτικό

30

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

30

 

Α/Α

Μαθήματα Επιλογής Α’ εξαμήνου

(ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει 2 μαθήματα από τον παρεχόμενο κατάλογο)

ECTS

1

Εργαστηριακές Τεχνικές Περιβάλλοντος

 (Environmental Laboratory Techniques)

6

2

Τεχνικές Περιβαλλοντικής Έρευνας Πεδίου

(Environmental Field Survey Techniques)

6

3

Ειδικά Θέματα Τεχνολογιών Περιβάλλοντος

(Advanced Environmental Τechnologies)

6

4

Διαχείριση και επικοινωνία περιβαλλοντικών έργων

(Managing & Communicating Environmental Projects)

6