Παρακολούθηση Μαθημάτων

 

1. H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ασκήσεων (εργαστηριακών, κλπ) και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκμηριωμένοι (με δημόσια έγγραφα) αδυναμίας παρουσίας του ΜΦ, η ΣΕ του ΠΜΣ μπορεί να δικαιολογήσει ορισμένες απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/6 των διαλέξεων για κάθε μάθημα, μετά και από σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντος. Σε περίπτωση ανεπαρκούς παρακολούθησης, την οποία πιστοποιεί ο εκάστοτε διδάσκων, ο ΜΦ δεν έχει το δικαίωμα να εξετασθεί στο μάθημα.

 

2. Κάθε μάθημα θα έχει διάρκεια τριών συνεχόμενων εβδομάδων και η διάρκεια των μαθημάτων θα παρουσιάζεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ πριν την έναρξη του Α’ εξαμήνου. Η εξέταση του κάθε μαθήματος θα διεξάγεται στο τέλος της τρίτης εβδομάδας προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσουν οι διδάσκοντες του μαθήματος, εκτός και αν έχει αποφασίσει διαφορετικά η ΓΣΕΣ.

 

3. Όλες οι υποχρεώσεις των ΜΦ για τα μεταπτυχιακά μαθήματα (παράδοση ασκήσεων, εργασιών κ.λπ.) πρέπει να εκπληρώνονται εντός της χρονικής διάρκειας στην οποία διδάσκεται το μάθημα (μέχρι τη λήξη των εξετάσεων).

 

4. Ο ΜΦ που αποτυγχάνει σε μάθημα μπορεί να επανεξεταστεί το Σεπτέμβριο σε εξεταστική περίοδο διάρκειας δύο (2) εβδομάδων. Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, ο ΜΦ παραπέμπεται στη ΓΣΕΣ, η οποία αποφασίζει είτε τη διαγραφή του ΜΦ από το ΠΜΣ ή τη δυνατότητα να επανεγγραφεί τον επόμενο χρόνο στο μάθημα και να το επαναλάβει σύμφωνα και με το άρθρο 71 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο μάθημα τον επόμενο χρόνο, ο ΜΦ διαγράφεται από το ΠΜΣ.

 

5. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα λόγω υπέρβασης του ορίου απουσιών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την παρακολούθησή του. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο μάθημα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ.