Κριτήρια επιλογής

 

1. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

1. Γραπτή εξέταση (40%),

2. Προφορική συνέντευξη (20%),

3. Βαθμός πτυχίου (10%),

4. Συνάφεια γνωστικού υποβάθρου (10%),

5. Τυχόν ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα (10%),

6. Συστατικές επιστολές (10%).

 

Η διαδικασία αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια αυτά κωδικοποιείται ως εξής:

A) Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης σε δεκαδική κλίμακα προκύπτει ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας στα μαθήματα της γραπτής εξέτασης και πολλαπλασιάζεται επί 4 για να αναχθεί σε % κλίμακα. Μόνο οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν στις γραπτές εξετάσεις βαθμό μεγαλύτερο του πέντε (5) της δεκαδικής κλίμακας ή 20% σε % κλίμακα σε όλα τα μαθήματα, έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη, με την ολοκλήρωση της οποίας θα διαμορφωθεί η τελική βαθμολογία τους.

 

Β) Στη συνέντευξη θα βαθμολογείται η συνολική εκτίμηση της προσωπικότητας του υποψηφίου, της βούλησής του για σπουδές στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, των στόχων και προοπτικών εφαρμογής των γνώσεων, της ενδεχόμενης περιορισμένης διαθεσιμότητάς του λόγω εργασίας, κλπ. Η συνέντευξη θα διεξάγεται ενώπιον 3μελούς ομάδας της ΕΑΥ. Η βαθμολόγηση θα γίνεται από κάθε ομάδα στην κλίμακα 0-20. Oι ομάδες θα μπορούν να πλαισιώνονται κατά την κρίση τους και από άλλα μέλη ΔΕΠ.

 

Γ) Ο βαθμός πτυχίου κάθε υποψηφίου σε δεκαδική κλίμακα μοριοδοτείται αναλογικά μέχρι 10 μονάδες. 

 

Δ) Η συνάφεια του γνωστικού υποβάθρου υπολογίζεται από το Τμήμα προέλευσης και τα συναφή μαθήματα που έχει διδαχθεί ο υποψήφιος, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το ΠΜΣ.

 

Ε) Στην ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ συνεκτιμώνται τα άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (5%), μονογραφίες (3%) και εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων με επιστημονική επιτροπή ή κεφάλαια σε συλλογικό έργο (2%).

 

ΣΤ) Οι Συστατικές επιστολές θα είναι τυποποιημένες, όπως στο υπόδειγμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Η μοριοδότηση της κάθε επιστολής θα βασίζεται κατ' αρχήν στην απάντηση: Συνιστώ ή όχι τον υποψήφιο. Μία τέτοια απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες και δύο τέτοιες απαντήσεις με 10 μονάδες.

 

2. Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ απαιτούνται:

 

Α) Βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5) σε όλα τα μαθήματα στις γραπτές εξετάσεις επιλογής.

Β) Επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) της Αγγλικής γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των Πανεπιστημίων Cambridge, Michigan και οργανισμών όπως CITY & GUILDS, TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION κλπ. Γενικώς, η απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας γίνεται με τα πιστοποιητικά που ορίζονται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Γ) Βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 40 % στο σύνολο των κριτηρίων της 4.5.

 

Οι υποψήφιοι που δεν ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις εισαγωγής δεν θεωρούνται επιλέξιμοι.

 

3. Στη συνέχεια υπολογίζεται ο τελικός βαθμός και η σειρά επιτυχίας σύμφωνα με τον τελικό βαθμό και γίνεται η κατάρτιση των Πινάκων των προτεινόμενων εισακτέων, των επιλαχόντων και των απορριφθέντων. Οι Πίνακες με την βαθμολόγηση και την κατάταξη όλων των υποψηφίων τίθενται από την ΕΑΥ υπόψη της ΓΣΕΣ για τη λήψη της τελικής απόφασης. Οι πίνακες των επιτυχόντων μετά την επικύρωσή τους από την ΓΣΕΣ και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και οι επιτυχόντες ειδοποιούνται να εγγραφούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την ΓΣΕΣ.

 

4. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ και η θέση του καλύπτεται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή η ΓΣΕΣ κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει σχετικά.

 

5. Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ και κρίνεται τελεσίδικα από την ΓΣΕΣ του ΠΜΣ.