Εσωτερικός Κανονισμός

 

 

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο   Π Α Τ Ρ Ω Ν

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΠΦΠ 

     τίτλος ΠΜΣ: ‘’Εφαρμογές Προστασίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος’’

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΔΠΦΠ = Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

ΓΣΕΣ = Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση

ΔΕ = Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ΔΜΣ = Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΑΥ = Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων

ΕΚ = Επιβλέπων Καθηγητής

ΙΚΥ = Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

ΜΔΕ = Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

ΜΣ = Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΜΦ = Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

ΠΜ = Πιστωτικές Μονάδες (ECTS Credits)

ΠΜΣ = Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΠ = Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΣ = Πρόγραμμα Σπουδών

ΣΕ = Συντονιστική Επιτροπή

ΣΕΣ = Σύγκλητος με Ειδική Σύνθεση

ΤΕΕ = Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 472/3508 απόφαση  (ΦΕΚ 375/18.3.2015. τ. Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη ΣΕΣ του ΠΠ (αρ.  συνεδρ.51/5.2.2015) και τη ΓΣΕΣ του Τμήματος ΔΠΦΠ (αρ. συνεδρ. 105/21.1.2015). Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 3685/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΠ για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς και του παρόντος Κανονισμού.

 

2. ΣΚΟΠΟΣ

Το ΠΜΣ ’Εφαρμογές Προστασίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος’’ του Τμήματος ΔΠΦΠ στοχεύει στην εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές και εφαρμογές της προστασίας και της διαχείρισης περιβάλλοντος με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης.

       Οι στόχοι του ΠΜΣ είναι:

  • Η εμβάθυνση στη διεπιστημονική γνώση και στις πρακτικές εφαρμογές της επιστήμης, της προστασίας και της διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
  • Η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.
  • Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο αντικείμενο του ΠΜΣ σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Το πεδίο αιχμής που θεραπεύεται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο των περιβαλλοντικών σπουδών, ένας τομέας σημαντικός και σύγχρονος, καλύπτοντας ερευνητικά αντικείμενα με έμφαση στις πράσινες τεχνολογίες, στα οικοσυστήματα και στους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα συμβάλει έμμεσα στην ανάπτυξη της χώρας με την προετοιμασία και διάθεση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών και τεχνολογιών του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://aepm.env.upatras.gr/

Το ΠΜΣ «Εφαρμογές Προστασίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «’Εφαρμογές Προστασίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος’», («Applications of Environmental Protection & Management»).

 

3. ΟΡΓΑΝΑ & ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΜΣ 

3.1. Στα διοικητικά όργανα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές και Λέκτορες) του ΠΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρθρ. 2 του νόμου 3685/08 καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του ΠΠ. Για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ, αρμόδια όργανα  είναι  τα εξής:

α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) του  Ιδρύματος: είναι αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα το οποίο σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές.

β) Η Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση (ΓΣΕΣ): Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Συνέλευσης του Τμήματος και έναν (1) εκπρόσωπο μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

Η ΓΣΕΣ έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους  διατάξεις:

Þ    Ορίζει τη ΣΕ και το Διευθυντή του ΠΜΣ

Þ    Ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών

Þ    Επιλέγει τους εισακτέους ΜΦ μετά από πρόταση της ΕΑΥ

Þ    Oρίζει τα μέλη των συμβουλευτικών και εξεταστικών επιτροπών για την εκπόνηση μεταπτυχιακών διατριβών

Þ Aποφασίζει για κάθε επιμέρους θέμα που αφορά το ΠΜΣ το οποίο δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, τις ισχύουσες διατάξεις και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Þ    Eπιλαμβάνεται όλων των θεμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3685/2008.

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: απαρτίζεται από 6 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΠΦΠ, (τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον Διευθυντή του ΠΜΣ και 4 μέλη ΔΕΠ, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και ορίζονται από τη ΓΣΕΣ). Η σύνθεσή της μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της ΓΣΕΣ.

Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό  λειτουργίας του προγράμματος και ειδικότερα:

Þ   Εισηγείται στη ΓΣΕΣ τη σύνθεση των ΕΑΥ και ΤΕΕ

Þ    Προτείνει στη ΓΣΕΣ, το Πρόγραμμα των Μαθημάτων, τους Συντονιστές, τη διαδικασία αξιολόγησης και επιβλέπει την υλοποίησή του

Þ    Ενημερώνει τη ΓΣΕΣ για θέματα του ΠΜΣ και εν γένει ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 του Ν. 3685/2008

δ) Ο Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ: Προεδρεύει της ΣΕ και ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ, για  διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης.

Ο ΔΜΣ εισηγείται στην ΓΣΕΣ κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του ΠΜΣ και γενικότερα φροντίζει για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 265/10072 απόφαση της ΣΕΣ του ΠΠ.

ε) Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών:  έχει  την  εποπτεία  και τον γενικότερο συντονισμό  των  μεταπτυχιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος.

 

3.2 Τη διδασκαλία των μαθημάτων και ασκήσεων του ΠΜΣ, μπορούν να αναλαμβάνουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685 και ειδικότερα:

A) Μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980

(ΦΕΚ 112 Α΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

B) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.

Γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Δ) Με απόφαση της ΓΣΕΣ μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο σε μέλη ΕΔΙΠ, οι οποίοι κατέχουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα τυπικά προσόντα.

Ε) Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση της ΣΕ, ένα μόνιμο μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ ως επιβλέπων της ΜΔΕ. Η ΣΕ και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή άλλα μόνιμα μέλη ΔEΠ ή ΕΠ μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

 

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

4.1 Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ του ΠΜΣ κάθε ακαδημαϊκό έτος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το ΠΠ με ευθύνη του Τμήματος, ενώ το σχετικό κόστος βαρύνει το ΠΜΣ.

Με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ ορίζεται κάθε έτος η ΕΑΥ, η οποία απαρτίζεται από τον ΔΜΣ και (4) τέσσερα μέλη ΔΕΠ.

Τα καθήκοντα της ΕΑΥ είναι τα εξής:

  • Έλεγχος όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών των αιτήσεων υποψηφίων ΜΦ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενου του ΠΜΣ
  • Έλεγχος της επάρκειας στη ξένη γλώσσα
  • Διενέργεια γραπτών εξετάσεων και προσωπικών συνεντεύξεων
  • Αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων που ορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας

Η επιλογή των ΜΦ ολοκληρώνεται εντός 1 μηνός από το πέρας της ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών των υποψηφίων ΜΦ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην προκήρυξη κάθε έτους.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο portal :

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ. 26410-74120, στο email: pdeligia [at] upatras [dot] gr και από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://aepm.env.upatras.gr/)

 

4.2 Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Περιβάλλοντος, Μηχανικών, Σχολών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και Δασολογικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σχετικών με το περιβάλλον ειδικοτήτων.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της ΓΣΕΣ για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του  πτυχίου ή του  διπλώματός τους προσκομίζεται πριν  από  την  ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

 

4.3 Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους δεκαπέντε (15) φοιτητές ετησίως.

Στο ΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος  του Ιδρύματος  Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε  στο σχετικό  διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού  αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος  του  Ελληνικού  Κράτους.  Με απόφαση της ΓΣΕΣ ο αριθμός των υποτρόφων  μπορεί να αυξάνεται.

4.4 Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από την ΕΑΥ στα μαθήματα: 1. Φυσικής Περιβάλλοντος, 2. Περιβαλλοντική Χημεία και 3. Περιβαλλοντική Βιολογία. Η ύλη των εξετάσεων καθορίζεται από τη ΓΣΕΣ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες νωρίτερα, δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Με απόφαση της ΓΣΕΣ δύναται να τροποποιούνται τα μαθήματα της γραπτής εξέτασης και η ύλη τους.

 

4.5 Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

1. Γραπτή εξέταση (40%),

2. Προφορική συνέντευξη (20%),

3. Βαθμός πτυχίου (10%),

4. Συνάφεια γνωστικού υποβάθρου (10%),

5. Τυχόν ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα (10%),

6. Συστατικές επιστολές (10%).

 

Η διαδικασία αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια αυτά κωδικοποιείται ως εξής:

A) Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης σε δεκαδική κλίμακα προκύπτει ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας στα μαθήματα της γραπτής εξέτασης και πολλαπλασιάζεται επί 4 για να αναχθεί σε % κλίμακα. Μόνο οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν στις γραπτές εξετάσεις βαθμό μεγαλύτερο του πέντε (5) της δεκαδικής κλίμακας ή 20% σε % κλίμακα σε όλα τα μαθήματα, έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη, με την ολοκλήρωση της οποίας θα διαμορφωθεί η τελική βαθμολογία τους.

 

Β) Στη συνέντευξη θα βαθμολογείται η συνολική εκτίμηση της προσωπικότητας του υποψηφίου, της βούλησής του για σπουδές στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, των στόχων και προοπτικών εφαρμογής των γνώσεων, της ενδεχόμενης περιορισμένης διαθεσιμότητάς του λόγω εργασίας, κλπ. Η συνέντευξη θα διεξάγεται ενώπιον 3μελούς ομάδας της ΕΑΥ. Η βαθμολόγηση θα γίνεται από κάθε ομάδα στην κλίμακα 0-20. Oι ομάδες θα μπορούν να πλαισιώνονται κατά την κρίση τους και από άλλα μέλη ΔΕΠ.

 

Γ) Ο βαθμός πτυχίου κάθε υποψηφίου σε δεκαδική κλίμακα μοριοδοτείται αναλογικά μέχρι 10 μονάδες. 

 

Δ) Η συνάφεια του γνωστικού υποβάθρου υπολογίζεται από το Τμήμα προέλευσης και τα συναφή μαθήματα που έχει διδαχθεί ο υποψήφιος, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το ΠΜΣ.

 

Ε) Στην ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ συνεκτιμώνται τα άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (5%), μονογραφίες (3%) και εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων με επιστημονική επιτροπή ή κεφάλαια σε συλλογικό έργο (2%).

 

ΣΤ) Οι Συστατικές επιστολές θα είναι τυποποιημένες, όπως στο υπόδειγμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Η μοριοδότηση της κάθε επιστολής θα βασίζεται κατ' αρχήν στην απάντηση: Συνιστώ ή όχι τον υποψήφιο. Μία τέτοια απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες και δύο τέτοιες απαντήσεις με 10 μονάδες.

 

4.6 Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ απαιτούνται:

 

Α) Βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5) σε όλα τα μαθήματα στις γραπτές εξετάσεις επιλογής.

Β) Επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) της Αγγλικής γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των Πανεπιστημίων Cambridge, Michigan και οργανισμών όπως CITY & GUILDS, TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION κλπ. Γενικώς, η απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας γίνεται με τα πιστοποιητικά που ορίζονται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Γ) Βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 40 % στο σύνολο των κριτηρίων της 4.5.

 

Οι υποψήφιοι που δεν ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις εισαγωγής δεν θεωρούνται επιλέξιμοι.

 

4.7 Στη συνέχεια υπολογίζεται ο τελικός βαθμός και η σειρά επιτυχίας σύμφωνα με τον τελικό βαθμό και γίνεται η κατάρτιση των Πινάκων των προτεινόμενων εισακτέων, των επιλαχόντων και των απορριφθέντων. Οι Πίνακες με την βαθμολόγηση και την κατάταξη όλων των υποψηφίων τίθενται από την ΕΑΥ υπόψη της ΓΣΕΣ για τη λήψη της τελικής απόφασης. Οι πίνακες των επιτυχόντων μετά την επικύρωσή τους από την ΓΣΕΣ και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και οι επιτυχόντες ειδοποιούνται να εγγραφούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την ΓΣΕΣ.

 

4.8 Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ και η θέση του καλύπτεται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή η ΓΣΕΣ κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει σχετικά.

 

4.9. Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ και κρίνεται τελεσίδικα από την ΓΣΕΣ του ΠΜΣ.

 

5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

5.1 Η εγγραφή των εισακτέων ΜΦ κάθε έτους γίνεται σε προθεσμίες που ορίζονται από την ΓΣΕΣ σύμφωνα και με το άρθρο 68 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

5.2 Η μη πραγματοποίηση εκ μέρους του ενδιαφερομένου της αρχικής εγγραφής μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες ισοδυναμεί με μη αποδοχή της έγκρισης για εισαγωγή στο ΠΜΣ του Τμήματος.

 

5.3 Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι  εφικτή η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση της ΓΣΕΣ, μετά  από  αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.

 

5.4 Κατά την αρχική εγγραφή, ο φοιτητής δηλώνει στη Γραμματεία του Τμήματος και σε ειδικό έντυπο τα μεταπτυχιακά μαθήματα που θα παρακολουθήσει κατά το πρώτο εξάμηνο των σπουδών του.

 

5.5 Οι ΜΦ υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή τους ανά εξάμηνο σύμφωνα και με το άρθρο 69 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

5.6 Φοιτητής, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και δεν παρακολούθησε μαθήματα ή δεν διεξήγαγε έρευνα για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει  τη ιδιότητα του  μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα του ΠΜΣ.

 

5.7 Διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει για ορισμένο χρόνο (από ένα εξάμηνο το ελάχιστο ως δύο εξάμηνα το μέγιστο) για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. λόγοι υγείας, στράτευση, εγκυμοσύνη κ.ά.), έπειτα από απόφαση της ΓΣEΣ, η οποία λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μεταπτυχιακού φοιτητή.

 

5.8. Με την λήξη της διακοπής φοίτησης, ο ΜΦ εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως ΜΦ.

 

5.9. Στην περίπτωση που το ΠΜΣ δεν πραγματοποιείται κατά το χρόνο της επιστροφής μετά την διακοπή φοίτησης, ο φορέας διοργάνωσης του ΠΜΣ δεν έχει περαιτέρω ευθύνη για την απώλεια ή την ενδεχόμενη βλάβη του Εκπαιδευόμενου.

 

5.10 Oι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ, γίνονται αποδεκτοί από κάθε υποψήφιο με την εγγραφή του. Ο υποψήφιος, πριν εγγραφεί, λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού.

 

5.11 Είναι δυνατή η διαγραφή ΜΦ από το ΠΜΣ με απόφαση της ΓΣΕΣ κατόπιν εισήγησης της ΣΕ σε περιπτώσεις όπως αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση των εργασιών και της ΔΕ, συμπεριφοράς που δεν συνάδει με την ιδιότητα του ΜΦ, μη επιτυχούς εξέτασης σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα στο εξάμηνο και μη επιτυχούς επανεξέτασης ενός μαθήματος, μη επιτυχούς επανεξέτασης της ΔΕ που εκπόνησε, κτλ.

 

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 60 ECTS. Για την απόκτηση του ΜΔΕ οι ΜΦ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα, στη διάρκεια του Α΄εξαμήνου, 3 (τρία) από τα οποία είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα δύο (2) είναι επιλογής και να εκπονήσουν επιτυχώς τη ΔΕ κατά το Β΄ εξάμηνο σπουδών, το θέμα της οποίας ανατίθεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές το αργότερο έως το τέλος του Α΄ εξαμήνου σπουδών. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS και η ΔΕ με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS. Η ΔΕ γίνεται στην Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις στην Αγγλική Γλώσσα.

 

6.1 Διάρκεια και διάρθρωση Σπουδών – Διδακτικό ημερολόγιο

1. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης εκάστου ΠΜΣ. Ως εκ τούτου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα. Ο μέγιστος αυτός χρόνος δεν παρατείνεται για κανένα λόγο ενώ με τη συμπλήρωσή του παύει κάθε είδους παροχή στον ΜΦ.

 

2. Σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους, από την ολοκλήρωση του δευτέρου εξαμήνου, κάθε ΜΦ πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που υποχρεούται και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΔΕ, διαφορετικά διαγράφεται, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ.

 

3. H διδασκαλία και οι εξετάσεις των πέντε (5) μαθημάτων του πρώτου διδακτικού εξαμήνου γίνονται από 1 Oκτωβρίου έως 31 Μαρτίου και του δευτέρου διδακτικού εξαμήνου της υλοποίησης και της εξέτασης της ΔΕ από 1 Απριλίου ως 31 Σεπτεμβρίου.

 

4. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων και εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώνεται από τη ΣΕ τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από την έναρξη του εξαμήνου.

 

6.2 Μαθήματα

1. Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών κατανέμεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Προσομοίωση Διεργασιών (Environmental Data Analysis & Process Modeling)

Υποχρεωτικό

6

Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος (Green Environmental Technologies)

Υποχρεωτικό

6

Οικοσυστήματα, Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπισή τους (Ecosystems and Environmental Risks)

Υποχρεωτικό

6

Μάθημα επιλογής

Επιλογής

6

Μάθημα επιλογής

Επιλογής

6

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

 

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Διπλωματική Εργασία

Υποχρεωτικό

30

ΣΥΝΟΛΟ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

30

 

Α/Α

Μαθήματα Επιλογής Α΄ εξαμήνου (ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει 2 μαθήματα από τον παρεχόμενο κατάλογο)

ECTS

1

Εργαστηριακές Τεχνικές Περιβάλλοντος (Environmental Laboratory Techniques)

6

2

Τεχνικές Περιβαλλοντικής Έρευνας Πεδίου (Environmental Field Survey Techniques)

6

3

Σύγχρονες Εφαρμογές Περιβάλλοντος (Advanced Environmental Τechnologies)

6

4

Διαχείριση και επικοινωνία περιβαλλοντικών έργων (Managing & Communicating Environmental Projects)

6

 

2. Με πρόταση  της  ΓΣΕΣ και  έγκριση της ΣΕΣ μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος  των  μαθημάτων και  ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

 

3. Η διδασκαλία των μαθημάτων και η διεξαγωγή των ασκήσεων ή σεμιναρίων, όπου προβλέπεται, ανατίθεται από τη ΓΣΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 και 3 του Ν.3685/2008. Σε κάθε μάθημα ορίζονται οι διδάσκοντες του μαθήματος και επιλέγεται ο Υπεύθυνος του μαθήματος για τον συντονισμό της διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος.

 

4. Η ύλη των μαθημάτων καθορίζεται από τη ΓΣΕΣ ύστερα από προτάσεις των διδασκόντων και του Υπευθύνου του μαθήματος και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων γίνεται στην έδρα του Τμήματος ΔΠΦΠ στο Αγρίνιο.

 

5. Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις του άρθρου 71 του εσωτερικού κανονισμού του πανεπιστημίου Πατρών ή απόφαση της ΓΣΕΣ για διδασκαλία μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα.

 

6.3 Παρακολούθηση μαθημάτων

1. H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ασκήσεων (εργαστηριακών, κλπ) και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκμηριωμένοι (με δημόσια έγγραφα) αδυναμίας παρουσίας του ΜΦ, η ΣΕ του ΠΜΣ μπορεί να δικαιολογήσει ορισμένες απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/6 των διαλέξεων για κάθε μάθημα, μετά και από σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντος. Σε περίπτωση ανεπαρκούς παρακολούθησης, την οποία πιστοποιεί ο εκάστοτε διδάσκων, ο ΜΦ δεν έχει το δικαίωμα να εξετασθεί στο μάθημα.

 

2. Κάθε μάθημα θα έχει διάρκεια τριών συνεχόμενων εβδομάδων και η διάρκεια των μαθημάτων θα παρουσιάζεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ πριν την έναρξη του Α’ εξαμήνου. Η εξέταση του κάθε μαθήματος θα διεξάγεται στο τέλος της τρίτης εβδομάδας προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσουν οι διδάσκοντες του μαθήματος, εκτός και αν έχει αποφασίσει διαφορετικά η ΓΣΕΣ.

 

3. Όλες οι υποχρεώσεις των ΜΦ για τα μεταπτυχιακά μαθήματα (παράδοση ασκήσεων, εργασιών κ.λπ.) πρέπει να εκπληρώνονται εντός της χρονικής διάρκειας στην οποία διδάσκεται το μάθημα (μέχρι τη λήξη των εξετάσεων).

 

4. Ο ΜΦ που αποτυγχάνει σε μάθημα μπορεί να επανεξεταστεί το Σεπτέμβριο σε εξεταστική περίοδο διάρκειας δύο (2) εβδομάδων. Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, ο ΜΦ παραπέμπεται στη ΓΣΕΣ, η οποία αποφασίζει είτε τη διαγραφή του ΜΦ από το ΠΜΣ ή τη δυνατότητα να επανεγγραφεί τον επόμενο χρόνο στο μάθημα και να το επαναλάβει σύμφωνα και με το άρθρο 71 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο μάθημα τον επόμενο χρόνο, ο ΜΦ διαγράφεται από το ΠΜΣ.

 

5. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα λόγω υπέρβασης του ορίου απουσιών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την παρακολούθησή του. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο μάθημα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ.

 

6. Για κάθε ΜΦ ορίζεται από την ΓΣΕΣ, μετά από πρόταση της ΣΕ, ένα μέλος ΔΕΠ ως επιβλέπων καθηγητής (ΕΚ). Η ΣΕ και ο ΕΚ έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Αλλαγή ΕΚ επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ.

 

7. Ο ΜΦ θεωρείται ότι περάτωσε τις φοιτητικές του υποχρεώσεις, εφόσον έχει συμπληρώσει χρόνο σπουδών 2 εξαμήνων, έχει παρακολουθήσει ανελλιπώς και εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που προβλέπονται από το ΠΜΣ, τις εργαστηριακές ασκήσεις κ.λπ. και έχει εγκριθεί από την ΤΕΕ η διπλωματική εργασία που έχει συγγράψει, όπως αυτή προβλέπεται παραπάνω.

 

8. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, ΤΕΕ, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων  Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι  διδακτορικού διπλώματος και ανήκουν στην  ίδια  ή συγγενή ειδικότητα με αυτή,  στην οποία εκπονήθηκε η εργασία.

 

9. Η έγκριση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να ληφθεί και με τη σύμφωνη γνώμη μόνο των δύο μελών της ΤΕΕ, τα οποία και βαθμολογούν.

 

10. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της ΔΕ, ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε  αργότερα από έξι, από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ.

 

11. Για την απονομή του ΜΔΕ, απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη ΔΕ. Αν οι εν λόγω προϋποθέσεις δεν επιτευχθούν μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί.

 

7. (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΕ)

Για την εκπόνηση και συγγραφή της ΔΕ, ισχύουν οι όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης διπλωματικών εργασιών του Πανεπιστημίου Πατρών.     

 

7.1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

1. Στα τέλη του εξαμήνου, οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ ή μέλη ΔΕΠ του Τμήματος προτείνουν θέματα ΔΕ και ΤΕΕ στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Τα θέματα των ΔΕ κοινοποιούνται στους ΜΦ και ακολουθεί η υποβολή από τους ΜΦ αίτησης ανάληψης ΔΕ με σειρά προτίμησής τους για τα θέματα ΔΕ που ενδιαφέρονται εφόσον έχουν ως τότε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα μισά από τα μεταπτυχιακά μαθήματα του ΠΜΣ. Οι αιτήσεις παραπέμπονται στους αντίστοιχους επιβλέποντες και ακολουθεί η τελική επιλογή του θέματος σε συνεννόηση με τον ΜΦ. Αν υπάρχει δυσκολία ορισμού του/της επιβλέποντα/ουσας και γενικά συγκρότησης της επιτροπής τότε αποφασίζει σχετικά η ΓΣΕΣ κατόπιν πρότασης της ΣΕ. Η τελική λίστα ανάληψης ΔΕ επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος ΔΠΦΠ.

 

2. Η εκπόνηση της ΔΕ γίνεται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων, με την κατάθεση αίτησης εγγραφής σε έρευνα στην αρχή κάθε εξαμήνου από τους ΜΦ που έχουν ορίσει το θέμα της ΔΕ. ΜΦ που παραλείπει επί δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα να εγγραφεί σε έρευνα χωρίς να έχει διακοπή φοίτησης διαγράφεται αυτόματα από το ΠΜΣ του Τμήματος.

 

3. Οι Διπλωματικές Εργασίες, που εκπονούνται εκτός Τμήματος στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος (π.χ. ERASMUS κ.λπ), πρέπει να έχουν επιβλέποντα/ουσα από το Τμήμα ΔΠΦΠ και να έχουν εγκριθεί από την ΓΣΕΣ πριν την αίτηση του ΜΦ στο πρόγραμμα.

 

7.2 Συγγραφή διπλωματικής εργασίας

Η συγγραφή της ΔΕ, όπως π.χ. γλώσσα, γραμματοσειρά, οδηγίες για την περίληψη, το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας, κ.λ.π., γίνεται σύμφωνα με τους όρους συγγραφής μεταπτυχιακών εργασιών και του υποδείγματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που υπάρχουν στα έντυπα της ιστοσελίδας του ΠΜΣ.

 

7.3 Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την υποβολή και παρουσίαση της ΔΕ είναι η εξής:

 

1. Ο φοιτητής θα πρέπει να παραδώσει μία περίληψη της εργασίας σε κάθε μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και μόνο το εξώφυλλο της εργασίας με υπογραφή του επιβλέποντα στη Γραμματεία του ΠΜΣ περίπου μια εβδομάδα πριν από την εξέταση της εργασίας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

2. Η εξέταση των διπλωματικών εργασιών από την ΤΕΕ γίνεται τρεις φορές το χρόνο, μέχρι και δέκα ημέρες μετά από κάθε εξεταστική περίοδο. Η εξέταση της διπλωματικής εργασίας γίνεται δημόσια σε ημερομηνία, χώρο και ώρα που ορίζεται από τον επιβλέποντα και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του ΠΣ. Μετά την παρουσίαση, καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την ΤΕΕ.

 

3. Αφού ολοκληρώσει την εξέτασή του και προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις στο κείμενο της ΔΕ, ο φοιτητής θα πρέπει να δημιουργήσει από το τελικό κείμενο ένα ενιαίο αρχείο μορφής PDF. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Πατρών οι όροι συγγραφής της εργασίας βρίσκονται στα έντυπα.

 

4. Κατόπιν ο φοιτητής καταθέτει σε έντυπη μορφή τέσσερα (4) αντίγραφα στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Στη συνέχεια, το εκάστοτε μέλος της εξεταστικής επιτροπής ελέγχει ότι το αντίγραφο είναι το τελικό-εγκεκριμένο.

 

5. Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο δέκα ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατόν να κατατεθεί η βαθμολογία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής κατατίθεται η βαθμολογία του φοιτητή με το πρακτικό παρουσίασης στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

 

6. Αν η ΔΕ βαθμολογηθεί κάτω του 5, τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το ΜΦ τη βελτίωσή της, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή τη ριζική αναμόρφωσή της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να έχει επανυποβληθεί η διπλωματική εργασία, τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής. Ο ΜΦ μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε αργότερα από έξι, από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ.

 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΦ

1. Κάθε ΜΦ στο Πρόγραμμα που οδηγεί σε ΜΔΕ υποχρεούται να συμπληρώσει επικουρικό έργο χωρίς αμοιβή είτε κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου ή τουλάχιστον ενός (1) εξαμηνιαίου μαθήματος

 

2. Ιδιαίτερη αμοιβή για το επικουρικό διδακτικό έργο παρέχεται μόνο εφόσον προβλέπεται από το νόμο και υπάρχει δυνατότητα από το Πανεπιστήμιο.

 

3. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη συμμετοχής του ΜΦ σε περισσότερες από μία περιπτώσεις επικούρησης εξεταστικού έργου, η ΣΕ μπορεί να εισηγηθεί στη ΓΣΕΣ τη διαγραφή του ΜΦ.

 

9. ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΜΔΕ

9.1 Προϋποθέσεις Απονομής ΜΔΕ

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του  και  λαμβάνει το  πτυχίο/δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, όταν εκπληρώσει όλες  τις, υπό του  Προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών, προβλεπόμενες υποχρεώσεις. Ειδικότερα:

1. Για την απονομή του ΜΔΕ στους φοιτητές στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, στο οποίο ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι δύο (2) διδακτικά εξάμηνα, απαιτούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

-επιτυχής ολοκλήρωση των 5 μεταπτυχιακών μαθημάτων

-εκπόνηση, συγγραφή, και υποστήριξη ΔΕ (πρωτότυπη σε επαρκή βαθμό ή να αποδεικνύει τη γνώση σε βάθος ενός ειδικού θέματος).

-συμπλήρωση επικουρικού έργου είτε στις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου ή τουλάχιστον ενός (1) εξαμηνιαίου μαθήματος.

 

2. Η απονομή του ΜΔΕ απαιτεί ερευνητική εργασία, παρουσίαση και υποστήριξή της στην ΤΕΕ. Επιτρέπεται η συγγραφή της ερευνητικής εργασίας στην Αγγλική. Ο ΜΦ πριν την απονομή του ΜΔΕ υποχρεούται να καταθέσει τρία αντίτυπα της ΔΕ (για το αρχείο και τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος και για τη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου), καθώς και δύο (2) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή Word (Windows).

 

9.2 Υπολογισμός βαθμού ΜΔΕ

1. Ο βαθμός του ΜΔΕ εξάγεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και του βαθμού της ΔΕ, σύμφωνα με απόφαση της ΓΣΕΣ, με πολλαπλασιασμό των βαθμών όλων των μαθημάτων και της Διπλωματικής Εργασίας επί τον αντίστοιχο αριθμό ECTS, εν συνεχεία πρόσθεση όλων των γινομένων και τέλος διαίρεση του αθροίσματος δια του αριθμού 60, οπότε προκύπτει ο τελικός βαθμός του ΜΔΕ.

 

2. Ο βαθμός του ΜΔΕ πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του ΜΦ. Στα  απονεμόμενα M.Δ.E. αναγράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα που αντιστοιχεί σε:

Þ «Άριστα» από 8,50 έως 10

Þ «Λίαν Καλώς» από 6,50 έως 8,49

Þ «Καλώς» από 5 έως 6,49

 

Η απονομή των τίτλων ΜΔΕ εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ.

 

9.3 Τελετουργικό Απονομής ΜΔΕ

1. H απονομή των M.Δ.E. γίνεται τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος, ενιαία για όλα τα Mεταπτυχιακά Προγράμματα,  σε ειδική δημόσια τελετή, στην οποία παρίστανται η Πρύτανις, οι Πρόεδροι των Τμημάτων και όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που  έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις απονομής M.Δ.E.

 

2. Kατά το, μέχρι της απονομής του πτυχίου/διπλώματος, χρονικό διάστημα, χορηγείται, από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των  σπουδών στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης.

 

10. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για απόκτηση ΜΔΕ, που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη, δικαιούνται τις παροχές φοιτητικής μέριμνας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΠ.

 

11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

Γραμματέας του ΠΜΣ ορίζεται ο/η εκάστοτε Γραμματέας του Τμήματος. Συγκροτείται Γραμματεία του ΠΜΣ για την υποστήριξη του ΠΜΣ. Το ωράριο λειτουργίας και εξυπηρέτησης του κοινού γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Γραμματείας του Τμήματος ΔΠΦΠ. Η ΣΕ επικουρείται στο έργο της από μέλος της Γραμματείας του ΠΜΣ που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος. Το μέλος που ορίζεται είναι υπεύθυνο και για τη διαχείριση και λειτουργία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του ΠΜΣ. Η χορήγηση πιστοποιητικών /βεβαιώσεων γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατόπιν έγκρισης της ΣΕ ή της ΓΣΕΣ εφόσον η ΣΕ παραπέμψει την αίτηση χορήγησης στη ΓΣΕΣ. Για κάθε άλλο θέμα λειτουργίας της γραμματειακής υποστήριξης του ΠΜΣ που δεν καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, αποφασίζει η ΓΣΕΣ.

 

   

12. ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ δεν καταβάλλονται δίδακτρα, ούτε αυτό επιδοτείται από την ΕΕ. Το κόστος λειτουργίας του ΠMΣ θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Τμήματος ΔΠΦΠ, ερευνητικά προγράμματα, δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, κ.ά.

 

13. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Εργαζόμενοι πτυχιούχοι/διπλωματούχοι γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ σε ποσοστό που καθορίζεται από τη ΓΣΕΣ. Οι υποχρεώσεις των σπουδαστών αυτών είναι οι ίδιες με τις υποχρεώσεις των κανονικών μεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά οι προθεσμίες που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό μπορεί να παρατείνονται για τους εργαζόμενους ΜΦ, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ. Επίσης αυτοί οι ΜΦ δεν δικαιούνται παροχές φοιτητικής μέριμνας.

 

2. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις είναι δυνατή άλλη πρόσθετη απασχόληση μεταπτυχιακών και μόνο κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος από τη ΓΣΕΣ.

 

3. Η ΓΣΕΣ εγκρίνει εισηγήσεις της ΣΕ για τα παρακάτω θέματα:

α. Απαλλαγή ΜΦ από μαθήματα που έχουν διδαχθεί σε άλλο ΠΜΣ μετά από σχετική αίτηση προς την ΣΕ του ΠΜΣ του Τμήματος, στην οποία πρέπει να αναγράφεται η πιθανή αντιστοίχιση με το αντίστοιχο μάθημα του ΠΜΣ του Τμήματος.

β. Μερική απασχόληση ΜΦ

 

4. Οι ήδη υπάρχοντες μεταπτυχιακοί φοιτητές θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος σύμφωνα με το νόμο και με διαδικασία που θα αποφασίσει η ΓΣΕΣ.

 

5. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με το ΠΜΣ για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στην υπουργική απόφαση ή στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, αρμόδια για να αποφασίσει είναι η ΓΣΕΣ.

 

6. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από τη ΓΣΕΣ.