Διπλωματική Εργασία

1. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

1. Στα τέλη του εξαμήνου, οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ ή μέλη ΔΕΠ του Τμήματος προτείνουν θέματα ΔΕ και ΤΕΕ στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Τα θέματα των ΔΕ κοινοποιούνται στους ΜΦ και ακολουθεί η υποβολή από τους ΜΦ αίτησης ανάληψης ΔΕ με σειρά προτίμησής τους για τα θέματα ΔΕ που ενδιαφέρονται εφόσον έχουν ως τότε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα μισά από τα μεταπτυχιακά μαθήματα του ΠΜΣ. Οι αιτήσεις παραπέμπονται στους αντίστοιχους επιβλέποντες και ακολουθεί η τελική επιλογή του θέματος σε συνεννόηση με τον ΜΦ. Αν υπάρχει δυσκολία ορισμού του/της επιβλέποντα/ουσας και γενικά συγκρότησης της επιτροπής τότε αποφασίζει σχετικά η ΓΣΕΣ κατόπιν πρότασης της ΣΕ. Η τελική λίστα ανάληψης ΔΕ επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος ΔΠΦΠ.

 

2. Η εκπόνηση της ΔΕ γίνεται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων, με την κατάθεση αίτησης εγγραφής σε έρευνα στην αρχή κάθε εξαμήνου από τους ΜΦ που έχουν ορίσει το θέμα της ΔΕ. ΜΦ που παραλείπει επί δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα να εγγραφεί σε έρευνα χωρίς να έχει διακοπή φοίτησης διαγράφεται αυτόματα από το ΠΜΣ του Τμήματος.

 

3. Οι Διπλωματικές Εργασίες, που εκπονούνται εκτός Τμήματος στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος (π.χ. ERASMUS κ.λπ), πρέπει να έχουν επιβλέποντα/ουσα από το Τμήμα ΔΠΦΠ και να έχουν εγκριθεί από την ΓΣΕΣ πριν την αίτηση του ΜΦ στο πρόγραμμα.

 

2 Συγγραφή διπλωματικής εργασίας

Η συγγραφή της ΔΕ, όπως π.χ. γλώσσα, γραμματοσειρά, οδηγίες για την περίληψη, το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας, κ.λ.π., γίνεται σύμφωνα με τους όρους συγγραφής μεταπτυχιακών εργασιών και του υποδείγματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που υπάρχουν στα έντυπα της ιστοσελίδας του ΠΜΣ.

 

3 Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την υποβολή και παρουσίαση της ΔΕ είναι η εξής:

 

1. Ο φοιτητής θα πρέπει να παραδώσει μία περίληψη της εργασίας σε κάθε μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και μόνο το εξώφυλλο της εργασίας με υπογραφή του επιβλέποντα στη Γραμματεία του ΠΜΣ περίπου μια εβδομάδα πριν από την εξέταση της εργασίας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

2. Η εξέταση των διπλωματικών εργασιών από την ΤΕΕ γίνεται τρεις φορές το χρόνο, μέχρι και δέκα ημέρες μετά από κάθε εξεταστική περίοδο. Η εξέταση της διπλωματικής εργασίας γίνεται δημόσια σε ημερομηνία, χώρο και ώρα που ορίζεται από τον επιβλέποντα και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του ΠΣ. Μετά την παρουσίαση, καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την ΤΕΕ.

 

3. Αφού ολοκληρώσει την εξέτασή του και προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις στο κείμενο της ΔΕ, ο φοιτητής θα πρέπει να δημιουργήσει από το τελικό κείμενο ένα ενιαίο αρχείο μορφής PDF. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Πατρών οι όροι συγγραφής της εργασίας βρίσκονται στα έντυπα.

 

4. Κατόπιν ο φοιτητής καταθέτει σε έντυπη μορφή τέσσερα (4) αντίγραφα στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Στη συνέχεια, το εκάστοτε μέλος της εξεταστικής επιτροπής ελέγχει ότι το αντίγραφο είναι το τελικό-εγκεκριμένο.

 

5. Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο δέκα ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατόν να κατατεθεί η βαθμολογία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής κατατίθεται η βαθμολογία του φοιτητή με το πρακτικό παρουσίασης στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

 

6. Αν η ΔΕ βαθμολογηθεί κάτω του 5, τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το ΜΦ τη βελτίωσή της, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή τη ριζική αναμόρφωσή της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να έχει επανυποβληθεί η διπλωματική εργασία, τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής. Ο ΜΦ μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε αργότερα από έξι, από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ.