Διαχείριση και επικοινωνία περιβαλλοντικών έργων

 

Διαχείριση και επικοινωνία περιβαλλοντικών έργων 
(Managing & Communicating Environmental Projects)

Υπεύθυνος: Παπαδάκης Ε.
Διάρκεια: Παπαδάκης Ε., Φωτιάδη Α., Μακρίδης Σ.
Διάρκεια: Από 27/2 έως 16/3
 
Περίγραμμα διδακτέας ύλης (syllabus):
 

Βιβλιογραφία & Επιστημονικά άρθρα 
(Φωτιάδη Α. 3 Χ4) 

 • Εισαγωγή και στόχοι του μαθήματος
 • Ανάγνωση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών
 • Στοιχεία ενός άρθρου επιστημονικού περιοδικού
 • Γραφικά και Πίνακες
 • Θέματα αναφορών, λογοκλοπή και πατρότητα
 • Η διαδικασία της κρίσης επιστημονικών εργασιών
 • Άλλοι τύποι της επιστήμης επικοινωνίας (συνέδρια)
 • Προετοιμασία προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων

 

Διαχείριση Περιβαλλοντικών Έργων 
(Παπαδάκης Ε. 3Χ4) 

 • Τεχνο-οικονομικές αρχές διαχείρισης περιβαλλοντικών έργων
 • Ανάπτυξη, προώθηση & διαχείριση καινοτομίας σε περιβαλλοντικά έργα
 • Συναφή χρηματοδοτικά προγράμματα & συγγραφή προτάσεων
 • Στρατηγικές για αποτελεσματικές προτάσεις χρηματοδότησης
 • Εκπόνηση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών έργων  

 

Υλικά - Πράσινη Ενέργεια - Περιβάλλον  

(Μακρίδης Σ.  3Χ4)

 • Ανάλυση επιπτώσεων από εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών και μέτρων
 • Ενεργειακά θέματα, θέματα αέριας ρύπανσης και περιβαλλοντικής  ευαισθητοποίησης
 • Υλικά και ανακύκλωση  στην περιβαλλοντική διαχείριση
 • Λογισμικό HOMER για Πράσινες Εφαρμογές