Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:  

«Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος».

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών που αφορούν στην εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές και εφαρμογές της προστασίας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση - Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης.

Οι στόχοι του ΠΜΣ είναι:

  • Η εμβάθυνση στη διεπιστημονική γνώση και στις πρακτικές εφαρμογές της επιστήμης, της προστασίας και της διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
  • Η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.
  • Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο αντικείμενο του ΠΜΣ σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Το πεδίο αιχμής που θεραπεύεται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο των περιβαλλοντικών σπουδών, ένας τομέας σημαντικός και σύγχρονος, καλύπτοντας ερευνητικά αντικείμενα με έμφαση στις πράσινες τεχνολογίες, στα οικοσυστήματα και στους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα συμβάλει έμμεσα στην ανάπτυξη της χώρας με την προετοιμασία και διάθεση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών και τεχνολογιών του περιβάλλοντος.

Ο Δ/ντής

Δημήτριος Καραμάνης

 

Η Συντονιστική Επιτροπή

Παναγιώτα Μιχαλακάκου

Μαρία Παπαδάκη

Ευάγγελος Παπαδάκης

Φραγκίσκος Κουτελιέρης

Γεώργιος Κεχαγιάς