Μαθήματα

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1.    Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Προσομοίωση Διεργασιών
       (Environmental Data Analysis & Process Modeling)
 
2.    Πράσινες Τεχνολογίες Περιβάλλοντος 
       (Green Environmental Technologies)
       
3.    Οικοσυστήματα, Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και  Αντιμετώπισή τους 
       (Ecosystems and Environmental Risks)
 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.     Εργαστηριακές Τεχνικές Περιβάλλοντος  
       (Environmental Laboratory Techniques)
 
2.     Ειδικά Θέματα Τεχνολογιών Περιβάλλοντος
       (Advanced Environmental Τechnologies)
      
3.     Διαχείριση και επικοινωνία περιβαλλοντικών έργων 
       (Managing & Communicating Environmental Projects)
       
4.     Τεχνικές Έρευνας Πεδίου 
       (Environmental Field Survey Techniques)


 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 1.    Διπλωματική Εργασία 
        (MSc Thesis)