ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Εκτυπώσιμη μορφή

Καλούνται οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί να δηλώσουν εγγράφως στο διάστημα 1/10/2015 έως 9/10/2015 στη Γραμματεία του ΠΜΣ την αποδοχή της συμμετοχής τους σε ειδικό έντυπο (βλ. "δήλωση εγγραφής" στα έντυπα), με έναν από τους εξής τρόπους:

(α) προσερχόμενοι στη Γραμματεία

(β) αποστολή email στη Γραμματεία

Υπενθυμίζεται οτι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν θα πρέπει να φοιτούν ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα ΠΜΣ.

Όσοι δεν ανταποκριθούν στο διάστημα αυτό θα θεωρηθεί ότι δεν αποδέχονται τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, θα ειδοποιηθούν κατά σειρά οι επιλαχόντες από τη Γραμματεία, ώστε να προβούν σε αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα μέχρι 12/10/2015.

Οι τελειόφοιτοι, έγιναν δεκτοί με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους πιστοποιητικό αποφοίτησής τους ή βεβαίωση ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής εργασίας.

Κατά την εγγραφή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία τα εξής:

  • Δήλωση εγγραφής (βλ. "δήλωση εγγραφής" στα έντυπα)
  • Αναλυτική βαθμολογία ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 12/10/2015 σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.