Πρόσκληση ΠΜΣ 2016-17

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

«Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος»,

το οποίο οδηγεί στην Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα με το ΦΕΚ 375/18-3-2015. Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. δεν καταβάλλονται δίδακτρα, ούτε αυτό επιδοτείται από την Ε.Ε.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων Περιβάλλοντος, Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Σχολών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και Δασολογικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σχετικών με το περιβάλλον ειδικοτήτων, καθώς και ισότιμων σχολών του εξωτερικού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση ταχυδρομικώς μέχρι 1-9-2016 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ., τηλ. 26410-74120 και από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: http://www.env.upatras.gr

Ο Δ/ντής του Π.Μ.Σ.
Ιερόθεος Ζαχαρίας